F-kaasuasetuksen muutokset — Asetuksen vaikutukset Porkka Finlandin tuotteistoon

F-kaasuasetuksessa (EU) 517/2014 on viime vuosina ollut useita kylmälaitteiden kannalta keskeisiä määräaikoja eri tuoteryhmiä koskeville rajoitteille. Vuoden 2020 alussa kiellettiin pistotulppaliitäntäisissä sekä erilliskoneistollisissa ammattikylmälaitteissa HFC-kylmäaineet, joiden Global Warming Potential eli GWP-arvo ylitti 2500. Seuraava keskeinen muutosajankohta oli vuoden 2022 alussa, jolloin omakoneellisten laitteiden kylmäaineiden uudeksi GWP-rajaksi tuli 150. Nämä säännökset aiheuttivat paljon muutoksia myös Porkan tuotteistossa.  

EU on parasta aikaa laatimassa uutta asetusta nykyisen säännöstön korvaamiseksi ja tässä ympäristönsuojelun tavoitetaso on asetettu entistä korkeammaksi. 

Nykyisen asetusversion sisältö  

F-kaasuasetuksen tavoitteena on suojella ympäristöä vähentämällä fluorattujen kasvihuonekaasujen, eli HFC-aineiden päästöjä 

  • vahvistamalla fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotojen estämistä ja niiden käyttöä, talteenottoa ja hävittämistä koskevat säännöt 
  • asettamalla ehtoja näitä kaasuja käyttävien tuotteiden markkinoille saattamiselle perustuen aineiden ilmastoa lämmittävään vaikutukseen (eli GWP-arvoon) 
  • asettamalla ehtoja näiden kaasujen käyttötavoille 
  • asettamalla fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevat määrälliset rajoitukset 

Ammattikylmälaitteita koskevat keskeiset rajoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa (asetuksen liite III): 

Lisäksi artiklassa 13 on määritelty, että kierrätettyjä ja regeneroituja HFC-aineita GWP > 2500 voidaan käyttää kunnossapidossa ja huollossa 01.01.2030 saakka.  

F-kaasuasetuksen uudelleentarkastelu 

Nykyinen asetus on EU:n tarkastelussa osoittautunut toimivaksi ja se on pääsääntöisesti vastannut asettuja tavoitteita. EU:n alueen F-kaasupäästöt ovat pienentymässä kolmasosaan v. 2030 mennessä nykyisen asetuksen antamisvuoden 2014 tasoon verrattuna. F-kaasuasetuksen uudelleentarkastelu kuitenkin katsottiin tarpeelliseksi, koska ambitiotasoa päästöjen leikkaamiseksi pyritään edelleen nostamaan ja HFC-aineiden vähentämistavoitteet halutaan ulottaa vuoteen 2050 saakka. 

EU:ssa tehtiin ensin perusteellinen selvitys F-kaasuasetuksen vaikutuksista ja HFC-aineiden saatavuudesta unionin markkinoilla. Tähän työhön perustuva ja komission 05.04.2022 antama lainsäädäntöehdotus 2022/0099 (COD) F-kaasuasetuksen päivittämisestä uudella asetuksella on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. Tämän ehdotuksen etenemisen aikataulusta ei ole saatavissa tarkkaa tietoa. Jos ehdotus hyväksytään ja uusi asetus saatetaan voimaan v. 2023, niin sitä aletaan soveltamaan vuoden 2024 alusta lähtien. 

Kylmälaitteiden kannalta keskeisimmät vaatimukset on koottu seuraavaan taulukkoon: 

Artikla 13:n mukaan kierrätettyjä ja regeneroituja HFC-aineita GWP < 2500 voidaan edelleen käyttää kunnossapidossa ja huollossa 01.01.2030 saakka 

Asetuksen vaikutukset Porkka Finlandin tuotteistoon 

Porkka Finland on tuonut ympäristöpolitiikkansa mukaisesti luonnollisia kylmäaineita (R290, eli propaania; R600a, eli isobutaania; R744 eli hiilidioksidia CO2) hyödyntävän kylmäteknologian asiakkaidensa saataville jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja laajalla tuotetarjoomalla. Luonnonmukaisten HC-kylmäaineiden GWP on hyvin alhainen, eivätkä ne sisällä fluoria eikä klooria.  

Hiilidioksidi kuitenkin soveltuu lähinnä keskuskonejärjestelmiin. Kaikkein suuritehoisimpien omakoneellisten kylmälaitteiden, eli joidenkin kylmä- ja pakkaskaappien sekä kylmähuoneiden koneikkojen, toteuttaminen propaanilla ei kuitenkaan ole ollut teknistaloudellisesti mahdollista, koska kyseessä on syttyvä kylmäaine. Näitä kemikaaleja koskevat turvallisuusvaatimukset eivät toistaiseksi mahdollista riittävän suurta kylmäaineen täyttömäärää tarvittavan kylmätehon saavuttamiseksi. Tämän vuoksi Porkka Finlandilla on ollut käytössä kylmäaine R452A (GWP 2141) vuoden 2022 loppuun saakka, jolloin tämä korvattiin uudella F-kaasuasetuksen säännösten mukaisella aineella R455A (GWP 148).  

F-kaasuasetuksen uuden luonnoksen mukaan R455A:ta voidaan käyttää pitkälle tulevaisuuteen, kuten nähdään edellisen kohdan taulukosta. Tämä kylmäaine samoin kuin muut vastaavat HFC- ja HFO-aineiden seokset eivät kuitenkaan ole ympäristön kannalta täysin ongelmattomia eräiden ainesosien reagoidessa ilmakehässä, jolloin voi syntyä pitkäikäisiä ns. PFAS-yhdisteitä. Tämän vuoksi eräät sekoitekylmäaineiden komponentit voivat tulla REACH-asetuksen (EC) 1907/2006 rajoitteiden piiriin, jolloin niiden käyttö kylmäaineena voi tulla mahdottomaksi. Porkka Finland tekee jatkuvasti tuotekehitystyötä, jonka tavoitteena on siirtyä pelkästään luonnollisten kylmäaineiden käyttöön niin nopeasti kuin tekniset, lainsäädännölliset ja taloudelliset rajoitteet suinkin sallivat. 

Olemme myös aktiivisesti mukana ympäristöystävällisten eristysratkaisujen kehittämisessä. Kerroimme aiemmin uutisissamme Green Foam -hankkeesta, jossa etsitään ympäristöystävällistä vaihtoehtoa polyuretaanille

Festivo-Porkka Group tekee myös aktiivista tuotekehitystä, uusin tuote on Suomen Kotikylmiön valmistama Citycold, kylmäpakkanen vetolaatikossa.

Kirjoittaja: 
Markku Kukkonen 
Director – Quality, Product Management and R&D 
Puhelin +358 40 503 2831 
Sähköposti markku.kukkonen@porkka.com 

Aiheeseen liittyvää

Porkan mattamustat kylmälaitteet ihastuttivat Tampereella – Festivon viinikaapin voittaja

Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa oli viime viikolla vilinää, kun ravintola-alan ammattilaiset kokoontuivat Fastfood, Café & Restaurant Expoon kahtena päivänä. 

Genari? RHDS? Rambo? Kokosimme yhteen tärkeimmät ravintola-alan ja Porkan termit — katso kuinka monta näistä tiesit jo

Tutustu Porkan ja ravintola-alan tärkeimpiin termeihin kokoamamme listan avulla!

Valtaosassa kotimaisista pikaruokaravintoloista on sisuksissaan Porkan räätälöity Walk-In-kylmä- tai pakkashuone

Suomen suurimmat hampurilaisravintolaketjut luottavat kylmä- ja pakkashuoneissaan Porkan ratkaisuihin. Jopa 95 prosenttiin suurimpien ketjujen hampurilaisravintoloista tarvitaan molemmat huoneet.