Vastuullisuus

Porkan tuotteet ovat vuosikymmenten aikana muodostuneet ammattikylmätilojen ja -laitteiden standardiksi, ja kaikessa toiminnassamme on keskiössä kylmäalan johtava ammattimaisuus.

Tavoitteenamme Porkka Finlandilla on olla vastuullisuudessa johtava kylmäalan yritys Pohjois-Euroopassa.

Kestävän kehityksen periaatteet toiminnassamme

Teemme jatkuvasti työtä tuotteidemme ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Tämä saavutetaan parantamalla tuotteidemme laatua ja energiatehokkuutta, sekä suunnittelemalla tuotteet mahdollisimman pitkäikäisiksi, modulaarisiksi, helposti huollettaviksi, uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäviksi.

Lisäksi pidämme laadun lisäksi tärkeänä myös henkilöstömme hyvinvointia, osaamista ja työturvallisuutta.

Vastuullisuuden kehittämisessä hyödynnämme kansainvälisiä ja tunnustettuja mittaustapoja, joiden avulla on mahdollista parantaa toimintaamme systemaattisesti ja todentaa tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n Global Compact -periaatteita kaikessa toiminnassamme.

Pronssimitali ensimmäisessä EcoVadis-arvioinnissa

Konkreettisimpana esimerkkinä tehdystä vastuullisuustyöstä on vuoden alussa valmistunut ensimmäinen EcoVadis-arviointi. Maailmanlaajuisesti EvoVadis on arvioinut 130 000 yritystä.

Saavutimme pronssitason eli Porkka Finland kuuluu luokitelluissa yrityksissä parhaimman 35 prosentin joukkoon.

Tavoitteenamme on uusia arviointi vielä vuoden 2024 aikana ja parantaa sijoitustamme.

EcoVadis on maailmanlaajuisesti tunnustettu, alan johtava arviointiyritys, joka tarjoaa yrityksille kestävyyssertifikaatteja ja -raportteja. EcoVadis’n menetelmä perustuu kansainvälisiin kestävän kehityksen standardeihin, kuten Global Reporting Initiative (GRI), YK:n Global Compact ja ISO 26000, tarjoten kattavan ja luotettavan arvioinnin. 

Arviointi kattaa neljä pääaluetta: ympäristö, työ- ja ihmisoikeudet, eettisyys sekä kestävä hankinta. Näitä kaikkia arvioidaan 21 eri kriteerin kautta. 

Yleiset menettelyohjeet Code of Conduct

Pyrimme ylläpitämään korkeaa laatua ja etiikkaa liiketoiminnassamme. Kohtelemme kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti sukupuolesta, kansalaisuudesta, uskonnosta, etnisestä taustasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja tarjoamme kattavan työterveyshuollon sekä erilaisia hyvinvointietuja. Työturvallisuuden kehittäminen aktiivisesti on meille tärkeää, tavoitteena on nolla työtapaturmaa.

Konfliktimineraalit

Konfliktimineraalit

Whistleblowing-palvelu

Whistleblowing-palvelu

EDP-selosteet

EDP-selosteet

Konfliktimineraalit

Konfliktimineraalit louhitaan alueilla, joilla käydään aseellisia konflikteja ja joiden kaivostoiminta voi rahoittaa aseellisia ryhmiä tai edistää ihmisoikeusrikkomuksia.

Tyypillisiä konfliktimineraaleja ovat tina, volframi, tantaali ja kulta. Näistä mineraaleista käytetään myös nimitystä 3TG:nä niiden englanninkielisten nimien mukaan (Tin, Tungsten, Tantalum ja Gold).

Kylmälaitteiden valmistuksessa näitä mineraaleja käytetään esimerkiksi erilaisissa juotoksissa ja kondensaattoreissa.

Käytössämme on toimitusketjun due diligence -käytäntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että valmistettujen laitteiden mineraalit ovat konfliktivapaita.
Edellytämme Conflict Minerals -säännöstön noudattamista toimittajiltamme.

Whistleblowing-palvelu

Whistleblowing-palvelu on käyttämä ennakkovaroitusjärjestelmämme, jolla pyritään pienentämään riskejä. Se on tärkeä työkalu korkean etiikan vaalimiseen ja luottamuksen säilyttämiseen. Palvelun kautta voi ilmoittaa vakavista väärinkäytösriskeistä, jotka vaikuttavat ihmisiin, organisaatioomme, yhteiskuntaan tai ympäristöön.

Whistleblowing-ilmoitus voi sisältää tietoja rikoksista, säännönvastaisuuksista sekä EU:n tai kansallisten lakien rikkomuksista työympäristössä. Linkki ilmoituskanavaan on saatavilla Intranetissämme sekä verkkosivuillamme: Whistleblowing-palvelu.

EDP-selosteet

Tuotamme tietoa tuotteidemme elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista EPD eli
-ympäristötuoteselostein (Environmental Product Declaration). EPD on vapaaehtoinen, standardoitu ja kansainvälisesti tunnustettu työkalu, joka analysoi tuotteen ympäristövaikutukset raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen, käyttöön ja lopulta kierrätykseen tai hävittämiseen saakka.
Julkaisemme vuoden 2024 aikana EPD-selosteen modulaarisille kylmähuoneille sekä räätälöitäville walk-in-huoneille. Jatkamme laskentaa tuoteryhmä kerrallaan.

Vastuullisuustavoitteet vuodelle 2030

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on kokonaisvaltainen siirtyminen biopolttoaineisiin ja päästöttömään energiaan.

Raportoimme ja laskemme kasvihuonepäästömme kansainvälisesti tunnustetun Greenhouse Gas (GHG) Protocol -standardin mukaan. Se jakaa päästöt kolmeen laajaan luokkaan, joita kutsutaan ”scopeiksi”:

  • Scope 1: Suorat päästöt, jotka syntyvät organisaation omista lähteistä, kuten polttoaineiden poltosta omassa toiminnassa tai omistetuissa ajoneuvoissa.
  • Scope 2: Epäsuorat päästöt, jotka syntyvät hankitun sähkön, lämmön tai höyryn tuotannosta.
  • Scope 3: Muut epäsuorat päästöt, jotka syntyvät organisaation arvoketjussa, mutta eivät ole sen suorassa kontrollissa. Tähän kuuluu esimerkiksi raaka-aineiden hankinta, kuljetus, tuotteiden käyttö ja hävittäminen.

Scope päästöjen vähentäminen toteutetaan laskennallisesti vuodesta 2022, koska sieltä oli kaikki luvut saatavissa.

Vuoden 2024 aikana vähennämme päästöjämme Scope 2 -luokassa jopa 73 prosenttia, kun siirrymme hiilidioksidivapaaseen sähköön Hollolan ja Ylöjärven tehtaalle. Kemijärven tehtaan osalta asia on selvityksessä.

Ympäristövastuu

Olimme ensimmäisiä kylmälaitteita valmistavista yrityksistä maailmassa, joka täytti ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015-standardien vaatimukset.

Jatkamme vastuullista linjaamme pienentämällä korkealaatuisten tuotteidemme ja tehokkaiden prosessiemme ympäristövaikutuksia jatkuvan parantamisen periaatetta soveltaen.

Käytämme ympäristöystävällisiä kylmäaineita R290, R455A ja R744. Siirrymme pelkästään luonnonmukaisten kylmäaineiden käyttöön niin nopeasti kuin se on teknistaloudellisesti mahdollista.

Teemme pitkäjänteistä ja aktiivista tuotekehitystä kumppaneidensa kanssa entistä ympäristöystävällisempien ja paremmin kierrätettävien eristemateriaalien kehittämiseksi.

Esimerkiksi Inventus-sarjamme tuotteiden kierrätysaste on jo nyt yli 80 prosenttia!

Ladattavat materiaalit:

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

Kaikki uutiset ja artikkelit

Porkalle pronssinen EcoVadis-mitali – valmistunut hiilitiekartta tähtää vuoteen 2030

Porkan tavoitteena on olla vastuullisuudessa johtava kylmäalan yritys Pohjois-Euroopassa,